BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 874/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 7 lutego 2005r.

 

w sprawie: powołania zespołu opiniującego wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie pomocy społecznej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 25 oraz art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:


§ 1. Powołuje się zespół opiniujący wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie pomocy społecznej, zwany dalej zespołem. 


§ 2. Zespół przedstawia Zarządowi Powiatu propozycje ofert, na któe proponuje się udzielenie dotacji.


§ 3. Zespół działą w następującym składzie:

a) Ewa Dalc - Przewodnicząca, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego;

b) Elżbieta Bijaczewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

c) Wanda Konys - Przedstawiciel Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;

d) Anna Marcinkowska - Przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia;

e) Teresa Gromadzińska - Kierownik Zespołu Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego, sekretarz Zespołu.


§ 4. Regulamin pracy zespołu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Pani Teresie Gromadzińskiej - Kierownikowi Zespołu Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta -Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) organy administracji rządowej i samorządowej mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania: organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Powiat poznański w 2005 roku przeznaczył na realizację ww. zadań kwotę w wysokości 100.000 zł. Wobec czego na mocy art. 28 cyt. ustawy Zarząd Powiatu ogłosił w dniu 13 stycznia br. otwarty konkurs ofert dla uprawnionych podmiotów. Termin składania ofert upływa 14 lutego br. Konkurs umożliwia podejmowanie przez organizacje działań zmierzających do wyrównania poziomu życia mieszkańców powiatu oraz rozwiązywanie najistotniejszych problemów społecznych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 niniejszej ustawy organ ogłaszający otwarty konkurs może powołać zespół opiniujący oferty w celu wyłonienia najlepszych projektów organizacji w oparciu o załączony regulamin, których realizacja przyczyni się do rozwiązania problemów rodzin, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Powiatu Poznańskiego jest uzasadnione.
 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-02-24 09:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 12:56

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8376
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-26 13:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 13:16