BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 880/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 lutego 2005r.

 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Kórnik.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-02-24 14:04

 


Uchwała Nr 881/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 lutego 2005r.

w sprawie:
Zatwierdzenia wyników przetargu na: Część I Skład, łamanie i druk Biuletynu Powiatu Poznańskiego; Część II Druk listowników, kopert oraz teczek i wizytówek zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Powiatu Poznańskiego; Część III Projekt i druk ulotek promocyjnych Powiatu Poznańskiego w zakresie promocji: sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji.

 

Uchwała Nr 882/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia  14 lutego 2005r.

 

w sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb Powiatu Poznańskiego w trybie przetargu nieograniczonego.
Uchwała Nr 883/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 lutego 2005r.

w sprawie:
zlecenia Przedsiębiorcy Mirosławowi Lorkowi pełniącemu funkcję Inspektora Nadzoru wydzielenia z kosztorysu inwestorskiego i ślepego w zakresie wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu części dotyczącej pionów i tablic rozdzielczych wraz z aktualizacją cen na robociznę i materiałów.
Uchwała Nr 884/2005 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 114.02.2005 r w sprawie: 1. zlecenia Przedsiębiorcy Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu BIOKONSULT sp. z o. o. z siedzibą 60-682 Poznań ul. Garsteckiego 10, NIP 781-00-40-992 reprezentowanemu przez Aleksandra Kosakowskiego - Prezesa Zarządu robót uzupełniających do umowy WA 3432/24/2004 z dnia 30 września 2004 r., której przedmiotem było zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków bytowych dla Domu Pomocy Społecznej Lisówki, gm. Dopiewo. 2. zlecenia Poznańskiemu Związkowi Spółek Wodnych z siedzibą 60-822 Poznań, ul. Słowackiego 13 reprezentowanemu przez Władysława Abramowicza robót, o których mowa w § 1 ust. 2 Uchwały

Banery