BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 885/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 lutego 2005r.
 

w sprawie: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego.
 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie. Powiatowym ( tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

 

 § 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego złożono 3 oferty:
 

Nr oferty

Nazwa

Cena brutto

1.

UNIGRAF

65.629,90 zł

2.

PROFIL

62.173,95 zł

3.

AS GARD

80.623,33 zł


Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p., ponieważ do oferty nie dołączono wzorów gadżetów.

Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p., ponieważ oferta nie obejmuje całości przedmiotu zamówienia.

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 u.p.z.p., ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (68.000 zł brutto).
 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-03-10 09:47
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 08:28

« wstecz

Banery