BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 896/2005

 ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 lutego 2005r.
 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na projekt zajęć z zakresu etyki w życiu społecznym.


Na postawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 01. 142. 1592. ze zmianami), w związku z przystąpieniem Starostwa Powiatowego w Poznaniu do Akcji Społecznej dla Samorządu "Przejrzysta Polska",uchwala się co następuje:
 

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego ogłasza konkurs na projekt zajęć z zakresu etyki w życiu społecznym, przeznaczony do realizacji z uczniami szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Poznański.


§ 2. Do konkursu przystąpić mogą nauczyciele szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.
 

§ 3. Projekty należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu, w kancelarii Starostwa Powiatowego.
 

§ 4. 1. Nagrodą w konkursie jest kwota 1000 zł przeznaczona na najlepszy projekt.

2. W szczególnych przypadkach Zarząd Powiatu może dokonać podziału kwoty nagrody na większą liczbę projektów.
 

§ 5. Warunki konkursu określone są w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Zespołu Edukacji.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Ogłoszenia konkursu na projekt zajęć z zakresu etyki w życiu społecznym. Przystąpienie Powiatu Poznańskiego do Akcji Społecznej dla Samorządu "Przejrzysta Polska" wiąże się z realizacją szeregu zasad. Jedną z nich jest zasada partycypacji społecznej, a w jej ramach zadanie - Społeczna edukacja w zakresie etyki. Zadanie to należy zrealizować w szkołach, w trakcie pracy z uczniami.

 

Uzasadnienie:

Ogłoszenie konkursu na projekt na zajęcia z tego zakresu pozwoli na wyłonienie naj ciekawszych propozycji zajęć i zrealizowanie ich wg jednolitego wzoru, we wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański.

Ogłoszenie konkursu pozwoli także na zaznajomienie nauczycieli z tą problematyką, pozwoli na przemyślenia i utożsamienie z akcją "Przejrzysta Polska"

Środki finansowe w wysokości 1000 zł na nagrodę w konkursie pochodzić będą ze środków na zajęcia pozalekcyjne dział 80-195 § 4300.

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński


Załącznik
 

 Konkurs na projekt dotyczący etyki w życiu społecznym
 

Zadanie: społeczna edukacja w zakresie etyki

Grupa docelowa: uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Poznański

Realizatorzy: wychowawcy klas lub inni nauczyciele, o odpowiednich kwalifikacjach moralnych imerytorycznych, wskazani przez dyrektorów szkół

Termin realizacji zadania przez realizatorów: marzec - czerwiec 2005 r.

Ilość jednostek (czas): 3 - 4 h lekcyjne na klasę

Powiat Poznański przystąpił do Akcji Społecznej dla Samorządu "Przejrzysta Polska". Jedną z zasad dobrego rządzenia jest zasada partycypacji społecznej, a w jej ramach zadanie pt. Społeczna edukacja w zakresie etyki oraz wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla uczniów z zakresu etyki społecznej. Zarząd Powiatu postanowił realizować to zadanie poprzez ogłoszenie konkursu na projekt zajęć, które zrealizowane mają być z uczniami szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.
Projekty składać mogą czynni nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański
Projekt musi:

- opisywać sposób (metodyka) przeprowadzenia zajęć z uczniami w wymiarze 3 - 4 h lekcyjnych,

- ujmować problematykę etyki w życiu społecznym (od spraw lokalnych do globalnych, etyka wczoraj i dziś)

- wykorzystywać zjawiska i zdarzenia z życia społeczności lokalnej (aglomeracja poznańska), Polski i świata,

- dać się zrealizować w warunkach lekcyjnych, z wykorzystaniem powszechnie dostępnych materiałów

- dać się zrealizować przez wychowawcę lub innego nauczyciela (w przypadku, gdy do zrealizowania projektu potrzebna byłaby dodatkowa wiedza lub umiejętności nauczyciela, należy je wskazać)


Autor zwycięskiego projektu zobowiązany jest do udzielania wsparcia w trakcie realizacji jego pomysłu poprzez porady, wyjaśnienia, dyskusje realizowane za pomocą wskazanej przez niego skrzynki kontaktowej (elektronicznie) lub telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu, w określonych przez siebie dniach i godzinach (co najmniej 3 dni w tygodniu). Weźmie także udział w razie konieczności, u w l spotkaniu w każdej ze szkół (zespole) z nauczycielami realizującymi projekt.

Projekt składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem, z napisem: Projekt edukacji społecznej w zakresie etyki. Wewnątrz koperty w drugiej zamkniętej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić swoje dane. Termin składania projektu upływa po 30 dniach od daty ogłoszenia konkursu. Konkurs ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokojach nauczycielskich w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-03-11 14:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 08:54

« wstecz

Banery