BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 887/2005

 ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 lutego 2005r.

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na publikowanie w codziennej prasie lokalnej ogłoszeń dotyczących gospodarki nieruchomościami i innych wynikających z bieżącej     działalności zamawiającego. 2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

 

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na publikowanie w codziennej prasie lokalnej ogłoszeń dotyczących gospodarki nieruchomościami i innych wynikających z bieżącej działalności zamawiającego.

§ 2. Zatwierdzić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 3. Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty:

1). Aleksandra Waszak - Przewodnicząca

2). Anna Matuszak

3). Adam Habryło

4). Paweł Kurosz

5). Bernard Raczkowski

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc 

- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-03-14 14:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 08:33

« wstecz

Banery