BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 890/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 lutego 2005r.

 

 w sprawie: 1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik m 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

 
§ 1. Ogłosić II przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 


§ 2. Zatwierdzić specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1. Aleksandra Waszak;

2. Anna Matuszak;

3. Marek Jóźwiak;

4. Wanda Ignatowicz;

5. Adam Habryło.

 
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-01 13:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 08:38

« wstecz

Banery