BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA NR 894/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 lutego 2005r.
 

w sprawie: przyznania Gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2005 r.
 

Na podstawie art. art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71. poz. 838 ze zmianami),na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r.- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872), Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XXV/228/11/2005 z dnia z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005 , w związku z Porozumieniami zawartymi przez Wojewodę Poznańskiego Włodzimierza Łęckiego z Zarządami Miast i Gmin w Buku, Kostrzynie, Kórniku, Mosinie, Murowanej Goślinie, Puszczykowie, Pobiedziskach, Stęszewie, Swarzędzu ogłoszonymi w Dzienniki Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 8 poz. 109 Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. Przyznaje się środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w następujący sposób:
 

*

Gmina Buk

73.500,00 zł.,

*

Kostrzyn

96.900,00 zł.,

*

Kórnik

42.100,00 zł.,

*

Mosina

107.700,00 zł.,

*

Murowana Goślina

75.500,00 zł.,

*

Pobiedziska

169.000,00 zł.,

*

Puszczykowo

145.700,00 zł.,

*

Stęszew

98.700,00 zł.,

*

Swarzędz

255.300,00 zł.
 

Powyższe kwoty, zostaną przekazane w ratach kwartalnych, do dnia 15 każdego pierwszego miesiąca kwartału, z tym, że pierwsza i druga zostaną wypłacone równocześnie do dnia 15 kwietnia 2005r.
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Poznańskiego.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Środki finansowe przekazywane przez Powiat Poznański Burmistrzom przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast, zgodnie z zawartymi porozumieniami zawartymi przez Wojewodę Poznańskiego z Gminą Buk, Gminą Kostrzyn, Gminą Kórnik, Gminą Mosina, Gminą Murowana Goślina, Gminą Pobiedziska, Gminą Puszczykowo, Gminą Stęszew, Gminą Swarzędz. Stroną umów jak wyżej na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (dz. U. Nr 133, poz. 872), jest Powiat Poznański.

Pieniądze te przekazane są na realizację najpotrzebniejszych remontów, utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie dróg, a także pokrywają wydatki związane z oznakowaniem poziomym i pionowym.

Wobec powyższego podjęcie stosownej Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego jest zasadne.
 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-12 13:29
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 08:46

« wstecz

Banery