BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 893/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 lutego 2005r.

 

w sprawie: powołania komisji konkursowych ds. wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez organizacje pozarządowe, podmioty określone wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały XXIV/215/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2005 oraz uchwały nr 846/05 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 10.01.2005 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:


§ 1. 1. Powołuje się dwie komisje konkursowe ds. wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez organizacje pozarządowe, podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych, zwane dalej Komisjami.

2. Komisja ds. kultury i ochrony dóbr kultury obraduje w następującym składzie:

a. Przewodniczący - Pan Marek Woźniak - Wicestarosta Poznański

b. Sekretarz - Pani Monika Kapturska - Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury,

c. Członkowie:

- Pan Jarosław Dobrowolski - Przewodniczący Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Poznańskiego,

- Pani Barbara Antoniewicz - członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Poznańskiego,

- Pani Barbara Czerniejewska - członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Poznańskiego,
3. Komisja ds. kultury fizycznej i turystyki obraduje w następującym składzie:
a. Przewodniczący - Pan Marek Woźniak - Wicestarosta Poznański

b. Sekretarz - Pan Tomasz Grudziak - Wicedyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury,

c. Członkowie:

- Pan Jarosław Dobrowolski - Przewodniczący Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Poznańskiego,

- Pani Mariola Konieczna - członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Poznańskiego,

- Pani Wanda Konys - członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Poznańskiego,

- Pan Arkady Fiedler - członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Poznańskiego,


§ 2. Wyniki pracy Komisji zatwierdza Zarząd Powiatu w formie uchwały.
 

§ 3. Ustala się Regulamin Pracy Komisji Konkursowych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 4. Komisję powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2005 roku.


§5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

W dniu 21 grudnia 2004 roku Rada Powiatu Poznańskiego podjęła uchwałę nr XXIV/215/II/ 2004 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2005.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął uchwałę nr 846/05 z dnia 10.01.05 roku o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki.

Procedura konkursu zakłada wyłonienie komisji konkursowej, której zadaniem jest rozpatrzenie ofert i przedstawienie propozycji udzielenia dotacji do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.

Aby spełnić te wymogi podjęcie uchwały uważam za celowe.
 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-14 10:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 08:44

« wstecz

Banery