BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 897/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 lutego 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia zestawień podziału środków budżetowych 2005 r. na realizację zadań Powiatu Poznańskiego z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez organizacje pozarządowe, podmioty określone wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.
Uchwała Nr 898/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 lutego 2005r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenia usługi kompleksowego sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-03-15 12:09

Uchwała Nr 899/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 lutego  2005r.

w sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym.
Uchwała Nr 900/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 lutego 2005r.

w sprawie:
powołania Zespołu Opiniującego wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podnioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-03-14 13:32
Uchwała Nr 902/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 lutego 2005r.

w sprawie:
Nieodpłatnego wynajęcia sali sesyjnej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury na spotkanie bibliotekarzy z Wielkopolski.
Uchwała Nr 903/2005
Zarzadu Powiatu Poznańskiego 
z dnia 28 lutego 2005r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Banery