BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 904/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 2 marca 2005r.

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:
 

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 

§ 2. Zatwierdzić specyfikacje istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
 

§ 3. Powołać komisje przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Anna Matuszak;

3) Piotr Springer;

4) Łukasz Lipski;

5) Adam Habryło.
 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-13 09:35
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 09:18

« wstecz

Banery