BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 955/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 kwietnia 2005r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-07-14 09:57

 

Uchwała Nr 956/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 kwietnia 2005r. 

w sprawie:
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu poznańskiego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-04-20 09:30

 

Uchwała Nr 957/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 kwietnia 2005r. 

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na zakup nagród dla uczestników VII Rajdu Gimnazjów Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 958/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 kwietnia 2005r. 

w sprawie:
ufundowania nagród dla uczestników VI Powiatowej Gimnazjady Recytatorów.
Uchwała Nr 959/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 kwietnia 2005r. 

w sprawie:
ufundowania nagród dla wyróżnionych zespołów teatralnych w VI Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Robakowie.
Uchwała Nr 960/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia
11 kwietnia 2005r.

 w sprawie:
wyrażenia zgody na wygaśnięcie prawa trwałego zarządu Zespołowi Szkół nr 2 w Swarzędzu.
Uchwała Nr 961/05
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 kwietnia 2005r.
 
w sprawie:
zmiany uchwały nr 897/05 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zestawień podziału środków budżetowych 2005 r. na realizację zadań Powiatu Poznańskiego z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez organizacje pozarządowe, podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.

Banery