BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 975/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2005r.

w sprawie: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Sali sportowej z zapleczem oraz urządzeniami sportowymi zewnętrznymi przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.
 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 )

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:
 

§ 1 Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Sali sportowej z zapleczem oraz urządzeniami sportowymi zewnętrznymi przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sali sportowej z zapleczem oraz urządzeniami sportowymi zewnętrznymi przy Zespole Szkół Nr l w Swarzędzu unieważnia się na podstawie art. 93 ust. l pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Zgodnie z art. 93 ust. l pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) - dalej u.p.z.p., Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.         .
 

Stosownie do art. 146 ust. l pkt 6 u.p.z.p.z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, umowa jest nieważna, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na wynik postępowania.
 

Redakcja przepisu art. 93 ust. l pkt 7 u.p.z.p. ma charakter obligatoryjny. Oznacza to, że stwierdzenie zaistnienia owej przesłanki musi skutkować unieważnieniem postępowania. Wada postępowania musi być jednak istotna na tyle, że uniemożliwia zawarcie ważnej umowy. Zgodnie z poglądami przyjętymi w doktrynie, wszystkie przypadki naruszeń ustawy wymienione w art. 146 ust. l u.p.z.p., odnoszące się do prowadzenia postępowania, są wadami w rozumieniu art. 93 ust. l pkt 7 u.p.z.p., skutkującymi koniecznością unieważnienia postępowania (Jerzy Pieróg: "Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz"; Wydawnictwo C. H. Beck 2004 r.; wydruk z systemu Legalis).

Wskazać jednak należy, iż art. 146 ust. l pkt 6 u.p.z.p. daje podstawę do unieważnienia umowy, gdy doszło do takiego naruszenia przepisów tej ustawy, które miało wpływ na wynik postępowania (wybór oferty).

Zgodnie z art. 31 ust. l u.p.z.p. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy zakres i formę dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072), wydanym na podstawie art. 31 ust. 4 u.p.z.p. Weszło ono w życie w dniu l października 2004 r., a więc przed wszczęciem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Opis przedmiotu zamówienia nie został jednak sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów. Został on określony zbyt ogólnie, z pominięciem istotnych wymagań stawianych oferentom (np.: co do grubości tynku, faktury tynku, rodzaju profili, zastosowanych okuć, sposobów szklenia, rodzaju uszczelek, mechanizmów otwierania okien z poziomu podłogi, gatunków szkła bezpiecznego, danych technicznych paneli, zastosowania samozamykaczy, podstawy prawnej wyrobów na podstawie których zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie).

Określenie przedmiotu zamówienia w niewłaściwy sposób skutkowało przeniesieniem tych wymagań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przyjąć można zatem, iż określenie przedmiotu zamówienia naruszyło art. 31 ust. l i 4 u.p.z.p. Mogło ono przyczynić się do wysokości cen określonych przez oferentów w kosztorysach ofertowych, a także rzutować na standard i jakość wykonania robót budowlanych. Takie określenie przedmiotu zamówienia miało zatem wpływ na decyzję o wyborze oferty (w konsekwencji na wynik tego postępowania).

W świetle przytoczonych okoliczności faktycznych, w kontekście art.. 93 ust. l pkt 7 oraz art. 146 ust. l pkt 6 u.p.z.p. stwierdzić można, iż w wyniku naruszenia przepisów u.p.z.p. doszło do uchybień w prowadzonym postępowaniu, które uniemożliwiają zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-29 12:54
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 12:09

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3611
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 12:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-28 16:46