BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1030/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2005r.


w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na modernizację budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu obejmującą: Remont sanitariatów wraz z przystosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych; Wymiana instalacji elektrycznej - II etap. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.


Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:
 

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na modernizację budynku przy ulicy Słowackiego 8 w Poznaniu.
 

§ 2. Zatwierdzić siwz stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Anna Matuszak;

3) Maria Pawlicka;

4) Roman Najdek;

5) Adam Habryło.
 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 5. Uchylić uchwałę nr 981/2005 z dnia 25.04.2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z wymianą instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Słowackiego 8 będącym własnością, Powiatu Poznańskiego - II etap. 


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-07 09:14
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 13:18

« wstecz

Banery