BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

 UCHWAŁA Nr 1038/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 czerwca 2005r.


w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonych  w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 5, art. 44, art. 45, art. 82, art. 83 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261., poz. 2603 ze zm.) oraz art. 387 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie praw trwałego zarządu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu nieruchomością  położoną w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Wilda, ark. mapy 13, działka nr 34 o pow. 3.511 m²  zapisaną w księdze wieczystej KW 179386 stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego.
 

§ 2. Trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu zostanie ustanowiony w drodze decyzji administracyjnej.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 19 stycznia 2005 r. nr PUP/V-0715/10/2005 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu wystąpił do Zarządu Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o przekazanie w trwały zarząd zabudowanej nieruchomości, położonej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Wilda, ark. mapy 13, działka nr 34 o pow. 3511 m², zapisanej w księdze wieczystej KW 179386.

Na wniosek Zarządu Powiatu Poznańskiego, Wojewoda Wielkoplski decyzją nr RR.VIII-8.77221-Poz-1/2003 z dnia 9 listopada 2004 r. działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące admnistrację publiczną (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.) przekazał nieodpłatnie na własność Powiatu Poznańskiego mienie Skarbu Państwa, stanowiące zabudowaną nieruchomość położoną w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 34. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna w dniu 2 grudnia 2004 r.

Zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (...) nieruchomości stanowiące przedmiot własność lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego oddaje się w trwały zarząd samorządowej jednostce organizacyjnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego zgodnie z § 50 Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. Nr IV/20/99 w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego zmienionej Uchwałami Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 1999 r. Nr VI/43/99, z dnia 24 czerwca 1999 r. Nr IX/69/99, z dnia 4 stycznia 2001 r. Nr XXVI/207/2001, z dnia 25 września 2001 r. Nr XXXVI/253/2001. z dnia 27 listopada 2001 r. Nr XXXVIII/268/01, z dnia 10 grudnia 2002 r. Nr III/9/2002. Powiatowy Urząd Pracy wykonuje określone zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Pismem z dnia 7 marca 2005 r. nr PUP/V/0715/46/2005 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zwrócił się do Zarządu Powiatu Poznańskiego o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, z uwagi na realizację celów publicznych. W uzasadnieniu podkreślił ponadto, że Powiatowy Urząd Pracy wykorzystuje omawianą nieruchomość jako swoją siedzibę. Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomściami decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu określa m.in. cenę nieruchomości i opłatę z tytułu trwałego zarządu. Nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, stanowiąca działkę nr 34 o pow.  3.511 m²  została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 3.089.600 zł, obejmującą wartość gruntu oraz budynków na nim zlokalizowanych. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana i wynosi za nieruchomości oddane na realizację innych celów publicznych-0,3 %, co stanowi kwotę 9.268,80 zł.

Działając na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 1 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ może udzielić, za zgodą rady bonifikaty od opłat rocznych, jeżeli nieruchomość jest oddana m.in. jednostkom organizacyjnym na realizację innych celów publicznych. Zgodnie z art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: (...) utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów oragnów władzy, administracji (...).

Art. 82 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że opłaty roczne uiszcza się przez cały okres trwałego zarządu, w terminie od dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. W pierwszym roku po ustanowieniu trwałego zarządu opłatę roczną uiszcza się najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd stała się ostateczna. Opłatę tę ustala się proporcjonalnie w stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu trwałego zarządu.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz fakt, że Powiatowy Urząd Pracy jest powiatową jednostką organizacyjną, Rada Powiatu Poznańskiego uchwałą Nr XXVVIII/251/II/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od opłaty rocznej za lata 2005,2006 z tytułu oddania w trwały zarząd zabudowanej nieruchomości, położonej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, stanowiącej działkę nr 34 o pow.  3.511 m² .

Zatem podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.
 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-30 09:41
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 09:38

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5922
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-13 09:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-28 14:27