BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 1092/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 lipca 2005r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej w 2005 r. oraz powołania składu komisji konkursowej.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późno zm.) w związku z § 5 i § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. Nr 93 poz. 592) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań związanych z profilaktyką zdrowotną w zakresie:

a) ochrony słuchu obejmującej przeprowadzenie badań przesiewowych uszkodzeń słuchu u dzieci w wieku 7 lat z terenu powiatu poznańskiego wraz z badaniem laryngologicznym i audiometrycznym,

b) chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i wątroby oraz chorób tarczycy obejmującej przeprowadzenie analizy krwi pod kątem markerów nowotworowych CEA i AFP oraz hormonu tarczycy TSH dla osób w wieku 50­59 lat z powiatu poznańskiego.

      2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na łamach prasy codziennej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu poznańskiego oraz w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej.

3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się:                        .

a) szczegółowe warunki i materiały konkursu - stanowiące załącznik nr 2,

b) projekt umowy - stanowiący załącznik nr 3,

c) wzór formularza ofertowego - stanowiący załącznik nr 4.

 

§ 2. 1.Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego w składzie:

a) Ewa Dalc - Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, przewodnicząca Komisji Konkursowej,

b) Teresa Gromadzińska - Kierownik Zespołu Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego, członek Komisji,

c) Maciej Matuszewski - inspektor w Zespole Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego,. członek Komisji Konkursowej,

d) Anna Matuszak - Wydział Finansów Starostwa Powiatowego, członek Komisji

e) Adam Habryło - z-ca Dyrektora Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego, członek Komisji

f) dwóch przedstawicieli Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Poznańskiego, członkowie Komisji Konkursowej.

 

2. Komisja konkursowa pracować będzie na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Pani Ewie Dalc.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Wicestarosta Poznański – Marek Woźniak

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

 Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawą z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Powiat poznański ujął w budżecie na 2005 r. kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną. Zatem proponuje się przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie uszkodzeń słuchu u dzieci w wieku 7 lat oraz badań profilaktycznych chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i wątroby oraz chorób tarczycy dla osób w wieku 50-59 lat z powiatu poznańskiego.

Procedura udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne jest określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. Nr 93 poz. 592). Zgodnie z ww. rozporządzeniem udzielający zamówienia jest zobowiązany do:

- ogłoszenia konkursu ofert,

- zamieszczenia ogłoszenie o konkursie ofert na łamach prasy codziennej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienia i w siedzibie terenowo właściwego organu samorządu zawodu medycznego ze względu na rodzaj świadczeń zdrowotnych objętych ogłoszeniem,

- powołania komisji konkursowej,

- opracowania dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowania konkursowego dotyczącej:

a) projektu ogłoszenia konkursu (załącznik nr 1),

b) szczegółowych warunków i materiałów konkursu (załącznik nr 2),

c) projektu umowy (załącznik nr 3),

d) wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 4),

e) regulaminu komisji konkursowej (załącznik nr 5).

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

 

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-07-22 13:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-25 09:54

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3275
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-22 14:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44