BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1094/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 18 lipca 2005r.


W sprawie: zaopiniowania projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Dopiewo w punkcie dotyczącym rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Dopiewie.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628, ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Dopiewo.
Opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środwiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu -Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Gmina Dopiewo złożyła w tut. Starostwie projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, organ wykonawczy powiatu opiniuje projekty gminnych planów gospodarki odpadami.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-27 11:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-25 10:20

« wstecz

Banery