BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1095/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 lipca 2005r.

 

w sprawie: stanowiska powiatu poznańskiego w przedmiocie umorzenia zobowiązań dłużników:
.............................................*.
 

 

Zarząd Powiatu Poznańskiego działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142  poz. 1592 ze zm.) w związku z § 6 ust. 1 pkt 4 b rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 138 poz. 1315)uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego wyraża pozytywną opinię w przedmiocie umorzenia należności przysługujących Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od dłużników: ..................................................* wynikających z nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 12.01.1996 r. sygn. akt II Ns 403/95/7 w związku z bezskutecznością egzekucji prowadzonej przez Komornika Rewiru VII w Poznaniu.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Poznańskiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 06.06.2005 r. Starosta Poznański zwrócił się o umorzenie należności w łącznej kwocie 9.540,79 zł oraz ustawowych odsetek od tej kwoty do dnia umorzenia przysługującej Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od dłużników: .......................................................................* wynikających z nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 12.01.1996 r. sygn. akt II Ns 403/95/7, ponieważ prowadzona przez Komornika Rewiru VII w Poznaniu pod sygn. akt VII KM 393/96 egzekucja okazała się bezskuteczna.

Pismem z dnia 04.07.2005 r. Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrócił się o wyrażenie stanowiska przez powiat poznański w przedmiocie umorzenia.

Wykonując prośbę zawartą w powyższym piśmie podjęcie uchwały stało się konieczne.

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

 

*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-12 08:56
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-25 10:05

« wstecz

Banery