BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA NR 1099/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 26 lipca 2005r.
 

w sprawie: wyrażenia zgody na zakup kostki brukowej z przeznaczeniem dla Gminy Kostrzyn - Szkoły Podstawowej w Kostrzynie na wykonanie części placu miasteczka edukacji komunikacyjnej, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

Na podstawie art 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:
 

§ 1. Zatwierdzić wybór firmy "Poz-Bruk Sobota" Sp. z o.o., Sobota ul. Poznańska, 62-090 Rokietnica, jako dostawcy kostki brukowej przeznaczonej do wykonania części placu miasteczka edukacji komunikacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kostrzynie ul. Piasta 1. Firma dostarczy kostkę za łączną kwotę 10.000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto ).


§ 2. Wydatkowanie środków nastąpi z działu 754 (rozdział 75495 §4210) budżetu powiatu na 2005 r


§3. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Urząd Miejski w Kostrzynie przy współpracy "Fundacji pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych - kierowcy dzieciom" w trosce o bezpieczeństwo na drogach dzieci i młodzieży przygotowało pracownię edukacji komunikacyjnej w Szkole Podstawowej w Kostrzynie.

Burmistrz Kostrzyna pismem RO-4317/16/2005 zwrócił się z prośbą o zakup kostki brukowej pod część placu manewrowego (o wymiaracn 24 m x 56 m) miasteczka edukacji komunikacyjnej. Plac będzie służył do praktycznej nauki zasad poruszania się po drogach, bezpiecznego korzystania z roweru i motoroweru, przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową.

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku kilkakrotnie omawiała problem braku miasteczek edukacji komunikacyjnej na terenie powiatu, które mogą służyć do nauki zasad poruszania się po drogach i przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową.

Przeznaczenie kwoty 10.000 zł brutto na zakup kostki brukowej pozwoli przygotować miasteczko edukacji komunikacyjnej na nowy rok szkolny.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

               

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-08-12 11:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 09:14

« wstecz

Banery