BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1147/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2005r.

 

w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego z zakresu profilaktyki zdrowotnej w 2005 r.
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 1092/05 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 12.07.2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej w 2005 r. oraz powołania komisji konkursowej, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. 1.Zatwierdza się dokonany przez Komisję Konkursową wybór podmiotu na realizację zadań powiatu poznańskiego z zakresu profilaktyki zdrowotnej w 2005 r. dotyczącej:

-ochrony słuchu,

- chorób nowotworowych przewodu pokarmowego, wątroby oraz chorób tarczycy.

2. Do realizacji zadań określonych w pkt 1, w wyniku konkursu ofert, wyłoniono Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" sp. z o. o., z siedzibą w Puszczykowie, ul. Kraszewskiego 11.

3. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań konkursowych w 2005 roku wynoszą 300 000,00 zł i są zaplanowane w budżecie powiatu poznańskiego w dziale 851, rozdział 85149.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Pani Ewie Dalc - Członkowi Zarządu Powiatu Poznańskiego.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

­Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m. in. promocji i ochrony zdrowia. Na ten cel w budżecie powiatu poznańskiego w 2005  r. zaplanowano kwotę w wysokości 300 000,00 zł. W związku z art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy Zarząd Powiatu, uchwałą Nr 1092/2005 z dnia 12.07.2005 r. ogłosił konkurs ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego z zakresu profilaktyki zdrowotnej w 2005 r. oraz powołał skład Komisji Konkursowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zakres zadań obejmował:

-ochronę słuchu (badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku 7 lat z terenu powiatu poznańskiego),

-profilaktykę chorób nowotworowych przewodu pokarmowego, wątroby oraz chorób tarczycy (badanie markerów nowotworowych CEA i AFP oraz hormonu tarczycy TSH u osób w wieku 50-59 lat z terenu powiatu poznańskiego).

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w dniu 18.07.2005 r. w "Głosie Wielkopolskim", w siedziebie Okręgowej Izby Lekarsiej w Poznaniu, ana tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Poznaniu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19.08.2005 r. do godz. 11.00 W wyniku ogłoszonego konkursu została złożona jedna oferta. W dniu 19.08 o godz. o godz. 11.30 w siedzibie Starostwa Komisja Konkursowa w składzie:

-Ewa Dalc - Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, przewodnicząca Komisji,

-Zbigniew Andrusiak - przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Poznańskiego,

-Teresa Gromadzińska - Kierownik Zespołu Zdrowia,

-Anna Matuszak - Dyrektor Wydziału Finansów,

-Adam Habryło - Z-ca Dyrektora Wydziału Administracyjnego,

-Maciej Matuszewski-inspektor w Zespole Zdrowia,

dokonała otwarcia oferty. Podmiotem, któy złożył ofertę był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie sp. z o. o., z siedzibą w Puszczykowie, ul. Kraszewskiego 11. Komisja Konkursowa stwierdziła, iż spełnia ona wszystkie warunki formalne określone w ogłoszeniu oraz w "Szczegółowych warunkach i materiałach konkursu".

Podmiot zaoferował następujące warunki realizacji zadania:

a) cene jednostkowa brutto badań przesiewowych słuchu - 40,00 zł,

b) cena jednostkowa brutto badań AFP, CEA i TSH - 50,00 zł,

c) proponowana ilość badań przesiewowych słuchu - 2500,

d) proponowana ilość badań AFP, CEA i TSH - 4000.

Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592) w razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona została tylko jedna oferta, udzielający zamówienia może przyjąć tę ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone rozporządzeniem.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-05 13:21
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-12 15:12

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7625
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-18 14:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40