BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1140/2005

ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2005r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. l pkt. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592, ze zmianami) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. - Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112, ze zmianami),

uchwala się co następuje:
 

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani ………………..*, nauczyciela w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Przemysław Wantuch - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Przewodniczący

2. .......................................... - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny­ Członek Komisji

3. Maria Tomaszewska - dyrektor OS- W w Owińskach - Członek Komisji

4. Małgorzata Gajowiecka - ekspert - Członek Komisji

5. Danuta Gałązka - ekspert - Członek Komisji
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Starosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Nauczyciel kontraktowy występujący o przeprowadzenie egzaminu spełnił wymagania jakim jest odbycie stażu i zgodnie z art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, należy powołać Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. Po zdaniu egzaminu przed Komisją nauczyciel może otrzymać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W przypadku samorządu powiatowego kompetencje powołania Komisji należą do Zarządu Powiatu.


Członek Zarządu

Tomasz Łubiński


*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-09-30 14:35
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 11:25

« wstecz

Banery