BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1165/2005

ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 12 września 2005r.

 

w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Powiecie Poznańskim.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:
 

§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Powiecie Poznańskim na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.).
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

W postępowaniu na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Powiecie Poznańskim złożono 2 oferty.
 

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena część I

Cena część II

Cena część III

1

Komisja Gospodarcza SITLiD

1.644,91

13.556,86

13.951,35

2

Domlex

4.880,00

20.740,00

21.960,00

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Poznańskiego Uchwałą Nr 1136/2005 Zatwierdził wybór Komisji Gospodarczej SITLiD we wszystkich 3 częściach. Komisja Gospodarcza SITL i D w dniu 29 sierpnia b.r. odmówiła podpisania umów nie zgadzając się z niektórymi jej zapisami, mimo iż w momencie składania ofert zaakceptowała załączony do siwz projekt. Oferta firmy Domlex została odrzucona, ponieważ została złożona z błędną stawkę V A T 22%.

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-10-03 15:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 13:36

« wstecz

Banery