BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1176/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 13 września 2005r.


w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków w Liceum Ogólnokształcącym. w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:


§ 1. Zatwierdzić wybór oferty firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe i Handlowe AGROBEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 7 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie, która zaoferowała realizację zadania za kwotę 2.552.906,87 zł brutto.


§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie złożono 4 oferty.
 

Nr

Nazwa Firmv

Cena brutto

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe i Handlowe AGROBEX

2.552.906,87 zł

2.

Energy Investors sp. z o.o.

2.305.683,78 zł

3.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

2.894.021,21 zł

4.

Zakład Instalacyjny WOD - KAN & LECHBUD Leszek Jakubowski

1.955.558,09 zł

 

Konsorcjum Zakład Instalacyjny WOD - KAN & LECHBUD Leszek Jakubowski zostało wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ponieważ załączone do oferty zaświadczenie o przygotowaniu zawodowym osoby, która przewidziana została do nadzorowania prac w zakresie instalacji sanitarnych nie spełnia wymagań określonych w siwz.

Załączone uprawnienia budowlane zostały wydane zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. z dnia 18 października 1962 r.) i dotyczą: "kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych budynkach o prostej architekturze (par. 1 ust 3) z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń"
Cytowane wyżej rozporządzenie definiuje w par l ust. 3 pkt. 2 pojęcie "obiekty budowlane o prostej architekturze" następująco: są to budynki mieszkalne do 2 kondygnacji (ewentualnie z mieszkalnym poddaszem) o kubaturze łącznej do l 000 m3 "

Budynki wchodzące w skład LO w Puszczykowie mają następującą kubaturę:
- Budynek główny z salą gimnastyczną - 12 796 m3, ( 3- kondygnacje nadziemne)

- Internat ze stołówką - 8 030 m3,   (3-kondygnacje nadziemne)

Z porównania powyższych danych wynika że osoba posiadająca załączone uprawnienia nie może kierować robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych, które są przewidywane do wykonania w ramach zadania pn "Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie"
Oferta firmy Energy Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 12 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ponieważ w kosztorysach ofertowych branży budowlanej dotyczących budynku głównego i budynku internatu i stołówki zastosowano błędne przedmiary niezgodne z przedmiarami załączonymi do SIWZ, gdyż:

1) kosztorysy ofertowe - budynek główny branża budowlana - wykonano na podstawie przedmiarów dotyczących budynku internatu i stołówki;

2) kosztorysy ofertowe - budynek internatu i stołówki branża budowlana.- wykonano na podstawie przedmiarów dotyczących budynku głównego.
Wybrano ofertę nr 1.

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-10-04 09:12
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 07:59

« wstecz

Banery