BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1177/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 września 2005r.

 

W sprawie: 1.Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sterylizatora parowego wraz z urządzeniem do uzdatniania wody. 2.Uchylenia Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 1149/2005 r. z dnia 26.08.05.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik m 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:
 

§ 1. Zatwierdzić wybór oferty firmy ANMED Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa z siedzibą w Kórniku, ul. H. Kołłątaja 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sterylizatora parowego wraz z urządzeniem do uzdatniania wody, która zaoferowała realizację zadania za kwotę 224.358,44 zł brutto.
 

§ 2. Uchylić Uchwałę Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 1149/2005 z dnia 26.08.05 w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy SMS sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sterylizatora parowego.


§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:.

W wyniku wniesionego protestu przez firmę ANMED Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa dotyczącego wyboru firmy SMS sp. z o.o., komisja przetargowa dokonała powtórzenia czynności w zakresie sprawdzenia i oceny złożonej oferty.

W wyniku powtórzonych czynności firma SMS sp. z o.o. została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ w ofercie brak jest dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw dla wszystkich pozycji wyszczególnionych w wykazie zrealizowanych dostaw.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sterylizatora parowego wraz z urządzeniem do uzdatniania wody wybrano ofertę firmy ANMED Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa z siedziba Kórniku ul. H. Kołłątaja 4 za kwotę brutto 224.358,44 zł.
 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-10-04 09:24
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 08:10

« wstecz

Banery