BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1208/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 października 2005r.


w sprawie: wykluczenia firm z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków w Zespole Szkół w Mosinie.
 

Na podstawie art 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:
 

§ 1. Wykluczyć na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 U stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) firmy WIKTOR sp. j. z siedzibą w Radomsku ul. Kolejowa 8 i Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego "POMET" z siedzibą we Wronkach ul. Partyzantów 5 z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków w Zespole Szkół w Mosinie, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wniesiono wadium na przedłużony okres związania ofertą.
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W wyniku wniesionego przez jedną z firm protestu, Zamawiający wezwał wszystkich uczestników postępowania do przedłużenia ważności złożonego wadium na okres do ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Firmy WIKTOR sp. jawna i Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego "POMET" nie złożyły w przewidzianym terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego, stosownych dokumentów.

W/w oferenci zostali wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ w wyznaczonym terminie tj. do dnia 7.10.2005 r. nie wniesiono wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-11-14 11:25
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 12:11

« wstecz

Banery