BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1207/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 października 2005r.

 

w sprawie: unieważnienia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego dalej "SEOD", wraz z niezbędną platformą systemową i bazodanową.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wie1k. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:
 

§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, zwanego dalej "SEOD", wraz z niezbędną platformą systemową i bazodanową, na podstawie  art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W dniu 3.10.05 r. i w dniu 5.10.05 r. wniesiono 2 protesty na zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w skrócie SEOD dotyczące ustalenia warunków udziału w postępowaniu w sposób utrudniający uczciwą konkurencję w zakresie wymagań technicznych jak i formalno-prawnych, w tym dotyczących doświadczenia oraz potencjału kadrowego Wykonawców, jak i zakresu informacji niezbędnych do przygotowania ofert.

Żądania protestujących (firmy Altar sp. z o.o. i Newitech sp. z o.o.) sprowadzają się do zmiany warunków udziału w postępowaniu, a w konsekwencji do unieważnienia postępowania.

Z uwagi na fakt, iż zapis art. 38 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych nie pozwala na modyfikację warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu  oceny ich spełnienia w trakcie toczącego się postępowania, postępowanie na dostawę i wdrożenie SEOD unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póxn. zm.).

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-11-14 14:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 11:11

« wstecz

Banery