BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1206/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia
10 października 2005r.

 

w sprawie: zwolnienia z opłaty za naukę w Szkole Policealnej.
 

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 94a ust 6 pkt2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego,

uchwala co następuje:
 

§ 1. Zwalnia się z opłaty za naukę Pana Vadima Sivacenco, słuchacza szkoły policealnej w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta  - p. Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu: - p. Ewa Dalc

- p. Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Pan Vadim Sivacenco złożył wniosek do Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu o zwolnienie z opłaty za naukę - Dyrektor wniosek pozytywnie zaopiniował. Wniosek został zaaprobowany przez Zarząd Powiatu Poznańskiego w dniu 10 października 2005r. W związku z powyższym proponuję przyjąć uchwałę, gdyż zwolnienie nie spowoduje dodatkowych kosztów dla budżetu Szkoły.

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-01-03 09:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 10:51

« wstecz

Banery