BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1275/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
Z dnia 6 grudnia 2005r.


 

w sprawie: określenia zasad i trybu korzystania ze stołówki szkolnej
 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady i tryb korzystania ze stołówek zorganizowanych przez szkoły prowadzone przez Powiat Poznański:

1. Korzystać ze stołówek mogą uczniowie danej szkoły, zespołu szkół lub ośrodka,

2. Uczniowie, o których mowa w pkt. 1 ponoszą odpłatność za korzystanie ze stołówki w wysokości równej kosztowi surowców zużytych do przygotowania posiłku,

3. Wysokość kosztów, o których mowa w pkt. 2 określa dyrektor szkoły na podstawie rachunków zakupów surowców służących do przygotowania posiłku,

4. Inne osoby mogą korzystać ze stołówki pod warunkiem zaspokojenia potrzeb uczniów określonych w pkt. 1,

5. Osoby, o których mowa w pkt. 4 ponoszą pełną odpłatność za posiłek.

6. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na trudną sytuację materialną wychowanka internatu specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, dyrektor ośrodka może zwolnić go w części lub w całości z opłaty za korzystanie ze stołówki.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Panu Tomaszowi Lubińskiemu - Wicestaroście Poznańskiemu.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - p. Jan Grabkowski

Wicestarosta - p. Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Utrata mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r w sprawie warunków, form, tryby przyznawania i wypłacania oraz pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74 poz. 350, z późniejszymi zmianami) spowodowała wątpliwość, co do podstaw funkcjonowania stołówek szkolnych. Aby rozwiać wątpliwości, minister właściwy do spraw oświaty zmienił rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, dopisując możliwość zorganizowania przez szkołę stołówki w celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów. Nie określił jednak zasad i trybu korzystania z niej.

Zasady te zostały pierwotnie przyjęte uchwałą Rady Powiatu, jednak Wojewoda Wielkopolski swoim postanowieniem uchylił tę uchwałę, uznając, że nie stanowi ona prawa miejscowego i Rada nie była władna jej podjąć. Zgodnie z opinią radcy prawnego, dla szybkiego unormowania zasad korzystania i odpłatności ze stołówki najlepiej będzie określić te zasady poprzez uchwałę Zarządu Powiatu.

Proponowane zasady określają, że uprawnieni uczniowie będą ponosić tylko opłaty za koszt produktów żywnościowych, bez uwzględniania innych kosztów, takich jak np: koszt transportu, energii, amortyzacji urządzeń, koszt zatrudnienia pracowników. Pełną odpłatność za wytworzone posiłki ponosić będą natomiast wszystkie inne osoby, które mogą z takiej stołówki korzystać, po zaspokojeniu przez nią potrzeb uczniów danej szkoły. Dotyczyć będzie to np uczniów sąsiedniej szkoły, rodziców uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

Ze względu na fakt, iż wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych często muszą korzystać z internatu, ze względu na odległości od miejsca zamieszkania (np do OSW Owińska uczęszczają uczniowie z dużej części Polski) i nie mogą wybrać szkoły masowej, dla wychowanków z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, przewidziano możliwość zwolnienia z części lub nawet całości odpłatności za korzystanie ze stołówki.
 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-12-19 11:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-07 13:36

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9981
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-08 09:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56