BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1230/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 24 października 2005r.

 

w sprawie: 1. Ogłoszenia postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę paliwa w ilości 1.846,65 l do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielko Nr 30, poz. 633 )

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:
 

§ 1. Ogłosić postępowanie w trybie zapytania o cenę na dostawę paliwa w ilości 1.846,65 l do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.
 

§ 2. Zatwierdzić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Adam Habryło;

3) Anna Matuszak;

4) Katarzyna Wasilewska;

5) Agnieszka Wolna.
 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-01-03 09:24
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 09:53

« wstecz

Banery