BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1299/2005
zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 9.000zł na zakup laptopa dla Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie oraz projektora multimedialnego dla Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku.
Uchwała Nr 1300/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2006-2008.
Uchwała Nr 1301/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2005r.

w sprawie:
podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital W Puszczykowie".
Uchwała 1302/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników przetargu pisemnego ograniczonego na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych.
Uchwała Nr 1303 /2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2005r.

w sprawie:
Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych dachów domków szeregowych w Lisówkach.
Uchwała Nr 1304/2005
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2005r.

 w sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 1305/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2005r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów organizacji II Konkursu Wiedzy Ekonomicznej.
Uchwała Nr 1306/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2005r.

w sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prasy i innych puiblikacji w roku 2006 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.
Uchwała Nr 1307/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2005r.
 
w sprawie:
przyznania stypendium Rady Powiatu Poznańskiego.

Banery