BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1317/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 3 stycznia 2006r.

 
w sprawie: zawarcia umowy z  Przedsiębiorcą Ewą Owsianowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska" z siedzibą 61-692 Poznań os. Czecha 122/32 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Pl. Przemysława 7.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 59, poz. 1254) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Ewą Owsianowską działającą pod firmą "Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska" z siedzibą 61-692 Poznań os. Czecha 122/32 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Pl. Przemysława 7".
2. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 21.500,00 zł netto+obowiązujący podatek VAT (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset).
3. Umowa, o której mowa w ust. 1 Uchwały została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).


§ 2
. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

 

Uzasadnienie:
Przedsiębiorca Magdalena Haniewicz prowadząca działaność gospodarczą pod firmą "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-BUD Magdalena Haniewicz z siedzibą os. 63-000 Środa Wielkopolska ul. Niedziałkowskiego 22 przystąpiła do wykoanywania prac termomodernizacyjnych w budynkach Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Z uwagi na powyższe wyraża się zgodę Przedsiębiorcy Ewie Owsianowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą "Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska" z siedzibą 61-692 Poznań os. Czecha 122/32 na pełnienie nadzoru inwestorksiego nad realizacją powyższych prac.
Powyższy Przedsiębiorca wykonał weryfikację przedmiarów i kosztorysów oraz sporządził specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla w/w ośrodka.
Wynagrodzenie z tytułu w/w nadzoru wyniesie 21.500 zł netto+obowiązujący podatek VAT.
Podstawę zawarcia umowy stanowi art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).Środki na powyższy wydatek zostały zarezerowowane w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.

 

 

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-02-16 10:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 09:13

Banery