BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1330/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 stycznia 2006r.
 


w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych, papieru, tonerów i atramentów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

 

 

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz  §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ 1.  Ogłosić przetarg nieograniczony z możliwością składania ofert częściowych (3 części) na dostawę artykułów biurowych, papieru, tonerów i atramentów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

 

§ 2.  Zatwierdzić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;
2) Adam Habryło;
3) Przedstawiciel Wydziału Finansów;
4) Katarzyna Wasilewska;
5) Agnieszka Wolna.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-01-11 13:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 10:23

« wstecz

Banery