BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1322/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 stycznia 2006r.

 

 

w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Mosinie.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Powołania komisji przetargowej. 

 

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz  §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:


§ 1 . Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Mosienie.

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak-Przewodnicząca;
2) Adam Habryło;
3) Anna Matuszak;
4) Romuald Najdek;
5) Maria Pawlicka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-01-13 13:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 09:37

« wstecz

Banery