BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1337/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2006r.

 

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielko Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1 . Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;
2) Liliana Buchwald;
3) Anna Matuszak;
4) Ksawery Sroka;
5) Adam Habryło.

§ 4 . Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego


§ 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński 

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-01-20 13:23
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 10:48

Banery