BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1340/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 16 stycznia 2006r.

 

 

w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego wnioski na realizację zadań Powiatu  Poznańskiego w dziedzinie oświaty w roku 2006.
 

 Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z art.13 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXV/331/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2006, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:
 


§ 1. Powołuje się Zespół Opiniujący w składzie:

Przewodniczący:
Tomasz Łubiński - wicestarosta poznański
Członkowie:           
Barbara Czerniejewska - członek Komisji Oświaty
Anna Marcinkowska  - członek Komisji Oświaty
Przemysław Wantuch - kierownik Zespołu Edukacji

§ 2 . Regulamin pracy Zespołu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Zespołu Edukacji.
 

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu Poznańskiego powołuje w drodze uchwał Zespoły Opiniujące, które dokonują wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Powołany Zespół działa zgodnie i na podstawie "Regulaminu Pracy Zespołu Opiniującego", stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-01-26 09:18
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 10:53

Banery