BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1338 /2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 16 stycznia 2006r.

 

w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielko Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1 . Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 2 . Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;
2) Anna Matuszak;
3) Adam Habryło;
4) Roma Czysz;
5) Bernard Raczkowski.

 
§ 4 . Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.


§ 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński 

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-01-26 10:36
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 10:46

Banery