BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA NR 1342/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2006r.
 

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 4/99 z dnia 15.02.1999r. w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu
 

Na podstawie art. 36 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 4/99 z dnia 15 lutego 1999r. otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem* do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Panu Markowi Nowickiemu - Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Starosta Poznański - Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, w piśmie nr ZDP-5/0110/1/05 z dnia 24 listopada 2005r. zwrócił się z propozycją zmiany schematu organizacyjnego ZDP i zwiększenia zatrudnienia o 5,5 etatów, tj. z 29,5 do 35 etatów. Motywuje się to koniecznością weryfikacji obecnego schematu do aktualnych potrzeb. Ponadto, zmiany które zaszły od 1999 roku w "Prawie budowlanym", "Prawie zamówień publicznych", w "Ustawie o drogach publicznych" oraz po naszej akcesji do Unii Europejskiej i wprowadzenie niektórych przepisów unijnych, wymuszają dodatkowo podejmowanie przez ZDP w Poznaniu m. in. takich zadań jak:

- prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych (dróg),
- w procesach inwestycyjnych przygotowanie dokumentacji wykonawczej i szczegółowej specyfikacji technicznej budowy,
- pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji i ich rozliczenie,
- regulację prawną nieruchomości zajmowanych bądź już zajętych pod drogi powiatowe,
- uzgodnienia i zatwierdzania projektów tymczasowych organizacji którą zobligowany jest wykonać każdy prowadzący w pasie drogi roboty.

Intensywny rozwój gospodarczy gmin powiatu poznańskiego, powoduje również większe zaangażowanie się ZDP w opiniowaniu i uzgadnianiu inwestycji realizowanych przy drogach powiatowych oraz w rozliczaniu i ściąganiu wierzyteln0ści z tytułu zajęcia pasa drogi. Mając na uwadze zarówno powyższe, jak i wnioski sformułowane w sprawozdaniu z przeprowadzonego audytu w zakresie nadzoru nad Zarządem Dróg Powiatowych, wnoszę o wyrażenie zgody na zwiększenie zatrudnienia o 5,5 etatów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu, a tym samym podjęcie powyższej uchwały.

 

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

  

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-02 16:01
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 10:59

Banery