BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1377/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 lutego 2006r.

w sprawie: pokrycia kosztów występu artystycznego Piotra Lubertowicza pt. "Broń się, nie trać wiary" podczas koncertu w Zespole Szkół w Mosinie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1 . 1. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 1.500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych brutto) na pokrycie kosztów występu artystycznego Piotra Lubertowicza pt. "Broń się, nie trać wiary". 2. Koncert odbędzie się w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie w dniu 28 lutego 2006 roku.

§ 2 . Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu-dział 921 (92195)-kultura.

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.


§ 4
. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Starosta - p. Jan Grabkowski
Członek Zarządu - p. Ewa Dalc
 

Uzasadnienie:
Program artystyczny Piotra Lubertowicza pt. "Broń się, nie trać wiary" zaadresowany jest przede wszystkim do ludzi młodych, ich rodziców, a także nauczycieli z terenu powiatu poznańskiego. Podczas spotkania z publicznością artysta opowiada o skutkach nałogu, jego niszczycielskim wpływie na rodzinę, pracę, wartości duchowe. Wszystkie te wiadomości powiązane zostały z doświadczeniami z okresu dzieciństwa, dorastania i pracy twórczej na scenie. Koncert odbędzie się w dniu 28 lutego 2006 roku w Zespole Szkół w Mosinie, weźmie w nim udział około 250 osób.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

 

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-02-15 11:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 14:49

Banery