BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1376/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 lutego 2006r.

 

w sprawie: promocji Powiatu Poznańskiego poprzez finansowanie organizacji recitalu fortepianowego Jacka Kortusa, finalisty XV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.  1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 20.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji recitalu fortepianowego Jacka Kortusa, finalisty XV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego.2. Recital fortepianowy odbędzie się w dniu 26 lutego 2006 roku w Auli UAM w Poznaniu o godz. 18.00.

 § 2 . Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu-dział 75075-administracji publicznej.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - p. Jan Grabkowski
Członek Zarządu - Ewa Dalc

  

Uzasadnienie:
Mieszkaniec powiatu poznańskiego 17-letni Jacek Kortus znalazł się w gronie 12 finalistów XV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Wysiłek twórczy młodego artysty zasługuje na pełne uznanie i wsparcie ze strony władz samorządowych. Aby pomóc pianiście Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Muzyczne VIVIDUS podjęły się zorganizowania recitalu fortepianowego, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na zakup fortepianu dla naszego artysty. Koncert fortepianowy Jacka Kortusa odbędzie się w dniu 26 lutego 2006 roku, w Auli UAM w Poznaniu. Wybitne osiągnięcia młodego pianisty i kolejne występy przyczynią się do promocji powiatu poznańskiego podczas jego koncertów w kraju i za granicą.
Wobec powyższego podjęcie  w/w uchwały uważam za celowe.

 

 Starosta Poznański
Jan GrabkowskI

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-02-15 11:47
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 14:47

Banery