BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1424/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 marca 2006r.

 

 

w sprawie: promocji powiatu poznańskiego poprzez współfinansowanie wydania publikacji pn. "Zamki, Pałace i Dwory Powiatu Poznańskiego"

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 § 1. 1. Przyznaje się środki finansowe w kwocie 29 622 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote) na pokrycie części kosztów wydania albumu pn. "Zamki, Pałace i Dwory Powiatu Poznańskiego".
2. Do wydania publikacji zobowiązało się wydawnictwo "Kwartet" z Poznania, w terminie do końca 2006 roku.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu-Dział 750 rozdział 75075-promocja jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Starosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu- Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Proponowana przez Wydawnictwo "Kwartet" publikacja pn. "Zamki, Pałace i Dwory Powiatu Poznańskiego" jest niepowtarzalną pozycją ukazującą historię naszego regionu oraz promującą uroki powiatu poznańskiego.Zamki, pałace i dwory są niemymi świadkami historii Polski. Poznając ich dzieje łatwo prześledzić burzliwe losy ich mieszkańców. Tylko w powiecie poznańskim takich siedzib było ponad tysiąc, niestety nie wszystkie przetrwały . Te, któe pozostały warto ocalić od zapomnienia.
Publikacja będzie doskonałym narzędziem promocji powiatu podczas licznych spotkań promujących powiat poznański w kraju i za granicą, tym bardzie, że zostanie przygotowana w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski i niemiecki.
Z uwagi na powyższe podjecie uchwały uważam za celowe.


 

 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-15 12:08
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-08 10:36

Banery