BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1428/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 marca 2006r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie organizacji festynu pod hasłem "Pracuj nad zdrowiem" o tematyce prozdrowotnej.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 oraz art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) w związku z uchwałą Nr XXXII/297/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Programu Zdrowotnego Powiatu Poznańskiego na lata 2005-2008" Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się kwotę 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych 0/100) na dofinansowanie organizacji festynu pod hasłem "Pracuj nad zdrowiem" o tematyce prozdrowotnej. 

§ 2. Wydatkowanie środków nastąpi z działu 851 (rozdział 85149) budżetu powiatu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu Ewie Dalc.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta – Jan Grabkowski

Członek Zarządu – Ewa Dalc 

 

 

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 ze zmianami) do zadań własnych powiatu z zakresu zapewnienia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych należy m.in. realizacja programów zdrowotnych. Rada Powiatu Poznańskiego uchwałą Nr XXXII/297/II/2005 z dnia 27.09.2005 r. zatwierdziła Program Zdrowotny Powiatu Poznańskiego na lata 2005-2008.

Pismem z dnia 14.02.2006 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zwrócił się do Starosty Poznańskiego z prośbą o dofinansowanie kwotą 2.000 zł organizacji festynu pod hasłem "Pracuj nad zdrowiem" o tematyce prozdrowotnej, planowanego na terenie Domu Dziecka w Kórniku-Bninie w dniu 20.05.2006 r. dla wychowanków placówki, Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu, jak również uczniów szkół podstawowych w gminie Kórnik. Celem festynu jest pogłębienie wiedzy dotyczącej zachowań prozdrowotnych, wyrobienie wśród dzieci i młodzieży nawyków mających na celu dbanie o własne zdrowie oraz kształtowanie prawidłowych postaw wobec zdrowia własnego i innych. Organizacja festynów o tematyce prozdrowotnej stanowi realizację celu operacyjnego nr 7 Programu Zdrowotnego Powiatu Poznańskiego na lata 2005-2008, obejmującego m.in. propagowanie stylu życia zmniejszającego ryzyko chorób cywilizacyjnych. Zarząd Powiatu Poznańskiego postanowił wesprzeć organizację ww. festynu kwotą 2000 zł. Środki będą wydatkowane z rozdziału 85149 "Programy polityki zdrowotnej". Zgodnie z propozycją organizatora festynu ww. kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego do przeprowadzenia konkursów i zabaw ruchowych, organizację konkursów i zakup nagród oraz zakup poczęstunku dla uczestników festynu. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-05 11:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-08 12:09

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8228
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-19 13:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-20 14:46