BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1465/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 marca 2006r.
 

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  3. Powołania komisji przetargowej. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 

§ 2. Zatwierdzić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

 

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Anna Matuszak;

3) Maria Tomaszewska;

4) Zygmunt Nowicki;

5) Adam Habryło.

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-10 10:24
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 08:58

« wstecz

Banery