BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1471/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2006r.

 

 

w sprawie: wydatkowania kwoty 3.500,00 zł netto na pokrycie kosztów prezentacji powiatu poznańskiego w dodatku specjalnym Gazety Codziennej FAKT.

  

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się kwotę 3.500,00 zł netto na pokrycie kosztów prezentacji powiatu poznańskiego w dodatku specjalnym Gazety Codziennej FAKT.

 

§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 75020 budżetu powiatu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gabinetu Starosty.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Starosta - p. Jan Grabkowski

Wicestarosta - p. Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - p. Ewa Dalc

  

Uzasadnienie:

Gazeta Codzienna FAKT wystąpiła do Starosty Poznańskiego z ofertą specjalną dotyczącą umieszczenia reklamy powiatu poznańskiego na łamach dodatku specjalnego, który ukaże się 27 kwietnia br. i będzie kompleksową prezentacją gmin i powiatów województwa wielkopolskiego.Zarząd Powiatu Poznańskiego przychylił się do propozycji Starosty Poznańskiego w sprawie wydatkowania kwoty 3.500,00 zł netto na reklamę prasową powiatu poznańskiego, uważając iż jest to doskonała okazja do zaprezentowania osiągnięć naszego powiatu przez pryzmat dokonań poszczególnych gmin. Reklama prasowa w największym dzienniku w Wielkopolsce sprawi, że informacje o powiecie poznańskim trafią do jeszcze szerszego grona zainteresowanych, co z pewnością pozwoli na bardziej świadome uczestnictwo w życiu społecznym naszej małej ojczyzny. Środki na ten cel wydatkowane zostaną z budżetu powiatu poznańskiego, będącego w dyspozycji Gabinetu Starosty.

 

 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-18 14:15
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 09:14

Banery