BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1373/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 lutego.2006r.

 w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie Panu ………………..* zamieszkałemu ………………* zaległości z tytułu opłat czynszowych w kwocie 1151,19 zł brutto + odsetki w związku z najmowanym lokalem użytkowym położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 .

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592, z późn. zm.), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV /20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254) oraz § 1 ust. 2 lit. c) w zw. z ust. 3 Uchwały Nr XXXVI/254/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 września 2001 r. W sprawie: zasad i trybu umarzania lub udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na umorzenie Panu …………………* zamieszkałemu ……………….* zaległości z tytułu opłat czynszowych w kwocie 1151,19 zł brutto + odsetki w związku z najmowanym lokalem użytkowym położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członkowie Zarządu - Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Pan ………………..* zamieszkały ……………………* wystąpił z pismem w dniu 24 stycznia 2006 r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłat czynszowych w związku z najmowanym przez niego lokalem użytkowym położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 w okresie od maja 2002 do października 2003 .
Najemca uzyskał na mocy Uchwały Nr 398/2004 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie: rozłożenia na raty zaległości …………………* /byłego Najemcy pomieszczenia nr 205 w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu/ względem Powiatu Poznańskiego, powstałe z tytułu najmu lokalu zgodę na spłatę w 12 ratach zaległości w kwocie 2492,12 zł brutto plus należne odsetki za okres zwłoki.Zgodnie z zestawienia wynika, że Najemca spłacił zaległości w kwocie 1340, 93 zł. Najemca w w/w piśmie wnosi o to, żeby pozostała kwota tj. 1151,19 zł została mu umorzona z uwagi na jego bardzo złą sytuację finansową. W/w kwota dotyczy faktur za 2003 r. o następujących numerach: 463, 535, 586, 596, 766. Najemca podkreśla, że jest człowiekiem schorowanym, a świadczenia emerytalne otrzymywane z ZUS-u w wysokości 761,79 zł wystarczają na opłacenie lokalu mieszkalnego /czynsz wynosi 462,74/. Pozostała kwota 300 zł nie wystarcza na opłacenie lekarstw i zakup żywności.
Powiat Poznański na mocy Uchwały Nr XXXVI/254/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania lub udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zgodnie § 1 ust. 1 lit. c na wniosek dłużnika może wierzytelność umorzyć w całości lub w części w przypadku gdy jej ściągnięcie zagraża ważnym interesom dłużnika, w szczególności jego egzystencji.

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

*Wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-19 13:15
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 14:39

Banery