BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

­
Uchwała Nr 1492/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót malarskich w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Uchwała Nr 1493/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Powiatu Poznańskiego (OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach).
Uchwała Nr 1494/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
dofinansowania kosztów dokształcania nauczycieli Zespołu Szkół w Rokietnicy
Uchwała Nr 1495 /2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
dofinansowania organizacji "Śniadania Wielkanocnego" dla najuboższych dzieci z Lubonia.
Uchwała Nr 1496/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 kwietnia 2006r.

w sprawie:
promocji powiatu poznańskiego poprzez wsparcie finansowe Międzynarodowego Festynu Integracyjnego "Dzieci-dzieciom".
Uchwała Nr 1497/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Magdaleną Haniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-BUD Magdalena Haniewicz z siedzibą 63-000 Środa Wielkopolska ul. Niedziałkowskiego 22, na wykonanie robót uzupełniających w związku z umową o roboty budowlane WA 3432/42/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r.
Uchwała Nr 1498/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
wydatkowania kwoty do 1000 zł na ufundowanie nagród dla uczestników zawodów sportowo pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Uchwała Nr 1499/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na współorganizację "VII Powiatowego Przeglądu Zespołów Ludowych" w Lusowie.
Uchwała Nr 1500/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 10 kwietnia 2006r.

w sprawie:
zlecenia badań geologicznych w celu określenia stopnia i zasięgu zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego substancjami ropopochodnymi w rejonie działki o numerze ewidencyjny 430 obręb Krosno, gm. Mosina, położonej w ciągu drogi powiatowej Mosina ? Czempiń oraz wskazania koniecznych i możliwych w zastanych warunkach działań rekultywacyjnych.
Uchwała Nr 1502/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia aneksu do umowy nr ZI 1/2006 z dnia 4.01.2006 r. z Przedsiębiorcą Ewą Owsianowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska", z siedzibą 61-292 Poznań, os. Czecha 122/32, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach"
Uchwała Nr 1505/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 10 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
promocji powiatu poznańskiego poprzez zakup gadżetów promocyjnych z herbem i logo powiatu poznańskiego.

Banery