BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1509/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 kwietnia 2006r.

 

 

w sprawie: ustalenia składników wynagrodzenia Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy Panu Bogusławowi Balczyńskiemu.

  

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 22 poz. 181 ze zmianami) oraz uchwałą Nr XXXVIII/352/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych Powiatu Poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy Panu Bogusławowi Balczyńskiemu na okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.:

a) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1.742 zł (słownie: tysiąc siedemset czterdzieści dwa złote) miesięcznie,
b) dodatek stażowy w wymiarze 20% wynagrodzenia zasadniczego - w wysokości 348,40 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem złotych 40/100),
c) dodatek wiejski w wymiarze 10% wynagrodzenia zasadniczego - w wysokości 174,20 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery złote 20/100),
d) dodatek za warunki pracy w wysokości 175 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych) miesięcznie,
e) dodatek funkcyjny w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych) miesięcznie,
f) dodatek motywacyjny w wysokości 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu Janowi Grabkowskiemu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta  - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

  

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) Zarząd Powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej określając jednocześnie warunki pracy i płacy.

Przywołane w podstawie prawnej uchwały rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 181 ze zmianami) określa m.in. wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, ogólne warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, wykaz stanowisk i sprawowanych funkcji uprawniających nauczycieli do dodatku funkcyjnego oraz wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy.

Zgodnie z § 8 pkt 16 rozporządzenia za pracę w warunkach trudnych uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Regulamin przyznawania dodatków dyrektorom szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat poznański będący załącznikiem do przywołanej w podstawie prawnej uchwały Rady Powiatu Poznańskiego, określa zasady, kryteria i stawki dodatków, których wysokość kształtuje zgodnie z ustawą samorząd. Jednocześnie zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26.01.1982 Karta Nauczyciela (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) organ prowadzący szkołę określa w drodze regulaminu na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-25 08:19
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 14:27

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5463
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-09 14:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40