BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1522/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2006r. 

 

 

w sprawie: wystąpienia do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Poznańskiemu nieruchomości położonej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Lusowo, ark. mapy 1, działka nr 267/1 o pow. 1385 m²

 

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (tekst jednolity: Dz. U. Nr 133 , poz. 872 ze zm.: Dz. U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 7, Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Dz. U. z 2000 r. Nr 17, poz. 228, Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Dz. U. z 2000 r. , Nr 1'22, poz. 1312, Dz. U. z 2000 r. , Nr 95, poz. 1041, Dz. U. z 2001 r. , Nr 45, poz. 497, Dz. U. z 2001 r. , Nr 100, poz. 1048, Dz. U. z 2001 r. , Nr 111, poz. 1194, Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1623), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego uznaje za niezbędne do wykonywania zadań powiatu uzyskanie prawa własności nieruchomości położonej w Lusowie, gmina Tamowo Podgórne, oznaczone w ewidencji gruntów: obręb Lusowo, ark. mapy 1, działka nr 267/1 o pow. 1385 m². 2. W celu uzyskania prawa własności w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego złożony zostanie stosowny wniosek

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

 

Uzasadnienie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu pismem z dnia 8 października 2004 r. nr ZDP-6c­72220/16/96-2004 wystąpił do Starostwa Powiatowego w Poznaniu z wnioskiem o uregulowanie stanu prawnego części nieruchomości położonej Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Lusowo, ark. mapy 1, działka nr 267 o pow. 3.128 m². Pismem z dnia 15 listopada 2004 nr GN.N. 7220/40/04 Zarząd Powiatu Poznańskiego wystąpił do Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z prośbą o wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału ww. nieruchomości. W uzasadnieniu podano, że wszczęcie przedmiotowego postępowania ma na celu wydzielenie z działki nr 267 o pow. 3.128 m², części nieruchomości niezbędnej Powiatowi Poznańskiemu w celu realizacji inwestycji celu publicznego pl. „Przebudowa drogi powiatowej nr 32217 na odcinku Lusowo – Ratorowo, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Tamowo Podgórne z dnia 10 listopada 2003 r. nr WZP.7331-1/5/03 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja będąca przedmiotem niniejszej decyzji dotyczy przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 32220 Tarnowo Podgórne-­Lusowo, 32219 Sady- Lusówko, 32217 Losowo - Dąbrówka. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne postanowieniem z dnia 7 października 2005 r. nr WZPGN.7430-139/2004 pozytywnie zaopiniował podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Lusowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako własność Skarbu Państwa, ark. mapy 1, działka nr 267 o pow. 3.128 m². Decyzją Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 grudnia 2005 r. nr WZPGN.7430-139/2004 zatwierdzony został podział ww. nieruchomości. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna z dniem 16 lutego 2006 r. W wyniku podziału powstała m.in. działka nr 267/1 o pow. 1385 m², która zgodnie z informacją uzyskaną z Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu jest niezbędna w celu realizacji zadań statutowych z zakresu drogownictwa. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w tym między innymi w zakresie transportu i dróg publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne, stanowiącej działkę nr 267/10 pow. 1385 m² .

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-20 08:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-13 14:06

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10924
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-13 14:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56