BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

<< powrót

Rok 2020


Obwieszczenie

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 2.09.2020 r. nr PO.RUZ.421.346.15.2019.WG w sprawie wydania decyzji Gneralnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na szczególne korzystanie z wód.

 


OBWIESZCZENIE

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej widomości, że na wniosek złożony przez Związek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.


Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 02.07.2020 r. znak: PO.ZUZ.4.4210.295m.5.2020.MŻ, wzywa strony postępowania do zajęcia stanowiska w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu otwartego i wykonanie rurociągu melioracyjnego na działce o nr ewid. 189/25, 189/28, 189/30, 264, 265, 270, obręb Gortatowo, gm. Swarzędz.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Miszczak
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2020-07-10 10:58

INFORMACJA

o planowanych zabiegach z zastosowaniem środków ochrony roślin
przy użyciu sprzętu agrolotniczego oraz o wprowadzeniu okresowego zakazu wstępu do lasu


Poznań,  14.04.2020 r.

WŚ.6222.25.2019.XIV                                                                                                    

O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 218 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2019 r. poz. 1396 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

S T A R O S T A   P O Z N A Ń S K I

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.25.2019.XIV z 08.04.2020 r. udzielającej Eurodruk-Poznań Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, zlokalizowanej na terenie zakładu w miejscowości Tarnowo Podgórne przy ul. Wierzbowej 17/19.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać  na stronie internetowej http://www.bip.powiat.poznan.pl/ w zakładce Środowisko – Pozwolenia zintegrowane.

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. (61) 8410 541

  • opublikował: Agata Sibila
    data publikacji: 2020-04-16 13:12
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-04-17 09:20

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 30818
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-09-14 15:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-30 15:16