BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

<< powrót

Rok 2019

 


 

AU+cU1LXwBhbAAAAAElFTkSuQmCCAA==

 

 

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2019-05-28 08:17
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-28 08:19

OGŁOSZENIE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło nowe działanie o nazwie "Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska". Działanie daje możliwość skorzystania przez właścicieli lasów ze środków PROW 2014-2020 w ramach szeregu poddziałań, które zostały przedstawione w poniżej załączonym piśmie.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2019-05-08 11:17
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-08 11:19

4AAAAAAElFTkSuQmCCAA==

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2019-04-26 09:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-17 09:48

Poznań,  18.03.2019 r.

WŚ.6222.40.2018.XIV                                                                                                    

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

S T A R O S T A   P O Z N A Ń S K I

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.40.2018.XIV z 15.03.2019 r. – zmieniającej pozwolenie zintegrowane z 19.12.2007 r., znak: WŚ.II.7644-06/07, zmienione decyzją z 25.01.2010 r., znak WŚ.XI.7644-03/09, decyzją z 27.02.2013 r. znak: WŚ.6222.17.2012.XIV, decyzją z 05.12.2014 r. znak: WŚ.6222.17.2014.XIV, decyzją z 30.12.2014 r. znak: WŚ.6222.25.2014.XIV oraz decyzją z 20.09.2017 r. znak: WŚ.6222.6.2017.XIV udzielone na prowadzenie instalacji do produkcji szkła na terenie zakładu Klar Glass Sp. z o.o. w Pobiedziskach, przy ul. Fabrycznej 4.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207A lub na stronie internetowej http://www.bip.powiat.poznan.pl/ w zakładce Środowisko – Pozwolenia zintegrowane.

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. (61) 8410 541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2019-03-19 11:27

WŚ.6164.12.2019.III

 

 

Data: 25.01.2019 r.


Masowe występowanie kornika ostrozębnego w lasach

Działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.)

Starosta Poznański

informuje, że w południowej części kraju, w tym w południowej części województwa wielkopolskiego, występuje gradacyjny pojaw kornika ostrozębnego Ips acuminatus (Gylenhal 1827), który atakuje drzewostany sosnowe, stanowiące większość lasów powiatu poznańskiego, zwłaszcza drzewa osłabione, skupiając się na części wierzchołkowej z cienką korowiną oraz na gałęziach. Uszkadzając tkanki odpowiedzialne za transport wody i innych substancji w drzewie doprowadza do jego zamarcia. W związku z tym często pierwszym objawem żerowania są rudziejące igły w wierzchołkowej części korony. Zasiedla starsze drzewostany, głównie wyższe partie koron, żerując pod cienką korowiną. Pierwszymi objawami występowania kornika są szarzejące, a następnie rudziejące igliwie oraz spękana i odstająca kora z otworami wylotowymi. Z uwagi na to, że kornik ten zasiedla na pozór zdrowe drzewa, sprawia trudność z wczesnym rozpoznaniem (nie wysypuje trocinek na zewnątrz, tylko ubija je w chodnikach), przez co staje się jednym z groźniejszych szkodników wtórnych sosny. Skuteczne zapobieganie i ochrona przed kornikiem ostrozębnym polega na bieżącym wyszukiwaniu i usuwaniu drzew zasiedlonych przez cały rok, w szczególności w okresie letnio – jesiennym, paleniu lub zrębkowaniu wierzchołków i gałęzi.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Graczyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-25 15:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-25 15:23

Poznań, dnia 10 stycznia 2019 r.

WŚ.6164.89.2018.III                                                                                            

Obwieszczenie

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

informację o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, sporządzonych przez Starostę Poznańskiego dla obrębów ewidencyjnych: Stęszew, Będlewo, Krąplewo, Łódź, Trzebaw i Witobel (gmina Stęszew) oraz Biskupice, Jankowo, Uzarzewo Huby (gmina Pobiedziska) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Projekty przedmiotowych dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko są udostępnione do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 204 A (tel. 61 84-10-552, 61 84-10-765, 61 84-18-809). Uwagi i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty obwieszczenia. Mogą one być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (adres e-mail: sekretariatos@powiat.poznan.pl).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Poznański.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2019-01-10 12:12

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 28293
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-05-28 08:19
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-06-19 13:58