BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Rok 2022


Poznań, dnia 29.07.2022 r.

WŚ.6540.13.2022.XXXII

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1072 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Starosta Poznański zawiadamia, że na wniosek AQUANET S.A. z siedzibą przy ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb projektowanej sieci wodociągowej realizowanej w ramach zadnia nr 3-11-1-242-1 – „Kórnik - sieć wodociągowa na osiedlach: Brzozowym, Lipowym, Topolowym i Zielone Wzgórze w Mościenicy”, gmina Kórnik,  powiat poznański”.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.) Stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Zgodnie z przedstawionymi informacjami roboty geologiczne mają być realizowane na działkach o nr ewid. 123/8, 122/4, 492/3, 138/16, 136/16, 143/44, 143/58, 143/62, 145/27, 145/97, 145/99, 144/29, 144/42, 144/11, 122/5, 122/4, 123/18, 123/6, 135/2, 137/1, 138/21, 143/45, 143/46, 143/47, 143/48, 144/20, 144/37, 145/12, 477, 478, 145/6, 145/56, 144/31, 145/11, 144/49, 144/51, 144/41, ob. Skrzynki, gm. Kórnik.

Jednocześnie Starosta Poznański informuje, że na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów.

Ponadto Starosta Poznański informuje na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, że z uwagi na procedowanie postępowania sprawa zostanie rozpatrzona do dnia 30.08.2022 r.

 

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Wolf – podinspektor,
tel. (61) 2269-255, pok. 223

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2022-07-29 14:56
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-29 14:58

Poznań, 5.07.2022 r.

WŚ.6233.8.2021.IX                                                                                                   

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2016r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 informację o wydaniu decyzji znak: WŚ.6233.8.2021.IX z dnia 4 lipca 2022 r., udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie zakładu przy ul. Logistycznej 10 w Śródce, na działce o nr ewid. 6/10, obręb Śródka, gmina Kleszczewo, podmiotowi Hoppecke Baterie Polska sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Logistycznej 10, 63-006 Śródka.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią:

- decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 207 lub na stronie internetowej www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce Środowisko – Zezwolenia na gospodarowanie odpadami dot. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- dokumentacji sprawy, można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Koszuta - podinspektor
tel. (61) 8410-551

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2022-07-05 14:28

Poznań, 22.04.2022 r.

WŚ.6233.91.2020.IX                                                                                                   

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2016 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji znak: WŚ.6233.91.2020.IX z dnia 22 kwietnia 2022 r., udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie zakładu przy ul. Wiśniowej 24-26 w Komornikach, na działce o nr ewid. 106/17, obręb Komorniki, gmina Komorniki, podmiotowi Liebherr-Polska sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Hansa Liebherra 8, 41-710 Ruda Śląska.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią:

 • decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 207 lub na stronie internetowej www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce Środowisko – Zezwolenia na gospodarowanie odpadami dot. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • dokumentacji sprawy, można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Koszuta - podinspektor
tel. (61) 8410-551

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2022-04-22 14:44
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-22 14:45

Poznań, 15.03.2022 r.

WŚ.6233.51.2019.I                                                                                                  

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 informację o wydaniu decyzji znak WŚ.6233.51.2019.I z dnia 14 marca 2022 r., udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów na utwardzonym placu o powierzchni 70 m² zlokalizowanym na utwardzonej części zakładu DAW-MET Dawid Czypicki, który stanowi przestrzeń ogrodzoną metalową siatką o powierzchni 500 m² znajdująca się w miejscowości Koziegłowy przy ul. Poznańskiej, na części działek o nr ewid. 275/17 i 275/23, obręb Koziegłowy, gmina Czerwonak, przedsiębiorcy Dawidowi Czypickiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą DAW-MET Dawid Czypicki.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Z treścią:

 • decyzji, można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy Jackowskiego 18, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 207 lub na stronie internetowej www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce Środowisko – Zezwolenia na gospodarowanie odpadami dot. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • dokumentacji sprawy, można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Grabus
pokój 207, tel. (61) 8410-509

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2022-03-15 15:23
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-15 15:24

Komunikat

Informacja o aktualizacji wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi

Starosta Poznański  informuje, że zgodnie z art. 101d ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) dokonuje aktualizacji wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi - rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r. Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi czyli negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego, tj. zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Każdy, kto stwierdził potencjalne wyżej zdefiniowane historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić Staroście.

Zgłoszenie, powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
 2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska.
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2022-03-02 13:06

Poznań, 22.02.2022 r.

WŚ.6222.9.2022.XIV                                                                                                  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wielkopolski Indyk Sp. z o.o., w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z 23 listopada 2017 r. WŚ.6222.10.2017.XIV na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt i instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, zlokalizowanych na terenie zakładu w Bolesławcu 12a, gm. Mosina.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zmianę pozwolenia zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207A, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie w terminie od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w następujący sposób:

 • w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
 • ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207A – pon. 9.30-16.30, wt.-piąt. 8.00-15.00,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. 061 8410-541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2022-03-01 11:44

drukuj całą stronę

Banery