BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

Rok 2021


WŚ.613.3.22.2021.XXV                                                                                Poznań, 19.07.2021 r.


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 83 ust. 1 oraz art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098),

Starosta Poznański

zawiadamia, że w dniu 19.07.2021 r. została wydana decyzja, znak: WŚ.613.3.22.2021.XXV na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika, w której Starosta Poznański zezwolił na usunięcie drzewa o obwodzie pnia 45 cm, rosnącego na działce o numerze ewidencyjnym 322/6 (ark. mapy 16), obręb Koziegłowy, gmina Czerwonak, w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy stanu technicznego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 odb. Poznań II.

  Jednocześnie Starosta Poznański informuje, że:

- od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia,

- doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędu Gminy Czerwonak, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- z powyższą decyzją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 (pok. 204 A), w poniedziałki w godz. 930 - 1630 oraz od wtorku do piątku w godz. 800-1500.

Sprawę prowadzi:
Ewa Juszczak, podinspektor,
tel. 61 2269-225

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-07-19 13:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-19 13:58

Poznań, 2.07.2021r.

WŚ.6233.88.2020.XXVI                                                                                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2016r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I
p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji znak: WŚ.6233.88.2020.XXVI z dnia 30 czerwca 2021 r., udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie zakładu przy ul. Bukowskiej 13 w Dąbrowie, na działce o nr ewid. 1/8, obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo, przedsiębiorcy Panu Romualdowi Rysiowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMANO Ryś Romuald.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 207 lub na stronie internetowej www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce Środowisko – Zezwolenia na gospodarowanie odpadami dot. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Gąsiorowska
pokój 207, tel. (61) 8410 547

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2021-07-02 12:59
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-02 13:00

Poznań, 25.06.2021 r.

WŚ.613.3.22.2021.XXV

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 83 ust. 1 oraz art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098),

Starosta Poznański

informuje, iż przed wydaniem decyzji w sprawie o udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides L.) o obwodzie pnia 45 cm i krzewów o powierzchni całkowitej 4 m2 rosnących na działce o numerze ewidencyjnym 322/6 (ark. mapy 16), obręb Koziegłowy, gmina Czerwonak, w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy stanu technicznego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 odb. Poznań II Stronom postępowania przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Doręczenie niniejszego pisma stronom uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędu Gminy Czerwonak.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 (pok. 204 A), w poniedziałki w godz. 930 - 1630 oraz od wtorku do piątku w godz. 800-1500.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Juszczak
podinspektor, tel. 61 2269-225

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2021-06-25 14:08
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-25 14:09

Poznań, 01.06.2021 r.

WŚ.613.3.22.2021.XXV

 ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz
o terminie i miejscu przeprowadzenia oględzin w terenie

 

Na podstawie art. 10 § 1, 49, 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 83 ust. 1 oraz art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55),

Starosta Poznański

zawiadamia strony postępowania

że na wniosek pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides L.) o obwodzie pnia 45 cm i krzewów o powierzchni całkowitej 4 m2 rosnących na działce o numerze ewidencyjnym 322/6 (ark. mapy 16), obręb Koziegłowy, gmina Czerwonak, w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy stanu technicznego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 odb. Poznań II.

Jednocześnie, zgodnie z art. 50 § 1 i art. 79 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w dniu 22.06.2021 r. (wtorek) od godziny 10:00 zostaną przeprowadzone oględziny terenowe ww. działki. Jako miejsce spotkania wyznacza się teren ww. działki.

Zawiadomienie stron o prowadzonym postepowaniu administracyjnym uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędu Gminy Czerwonak.

Strony niniejszego postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą na każdym etapie prowadzonego postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie. W przypadku gdyby zaistniała uzasadniona potrzeba bezpośredniego zapoznania się z aktami sprawy przez strony, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny z tut. Urzędem (tel. 61 2269-225). Powyższe uzasadnia fakt wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa w Poznaniu
w związku z wystąpieniem na obszarze kraju stanu epidemii.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Juszczak, podinspektor
tel. 61 2269-225

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2021-06-01 12:50

KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

w sprawie zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy
w wyniku nieprawidowego wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2021-05-12 08:59
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-13 12:47

Poznań, 18.01.2021 r.

WŚ.6222.44.2020.XIV                                                                                                

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Mondi Poznań Sp. z o.o., w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z 13.08.2018 r. WŚ.6222.22.2018.XIV na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, na terenie zakładu w Dopiewie, przy ul. Wyzwolenia 34/36.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zmianę pozwolenia zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207A, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie w terminie od 25.01.2021 r. do 24.02.2021 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w następujący sposób:
-   w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
-   ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207A – pon. 9:30-16:30, wt.-piąt. 8:00-15:00,
-   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. 061 8410-541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2021-01-25 08:31
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-13 12:48

drukuj całą stronę

Banery