BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Rok 2024


WŚ.6222.39.2023.I                                                                                                                         Poznań,  16.05.2024 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. 2014 r. poz. 54) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

STAROSTA  POZNAŃSKI 

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu decyzji znak WŚ.6222.39.2023.I z dnia 16 maja 2024 r. – zmieniającej pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Poznańskiego decyzją z 27 kwietnia 2007 r., znak WŚ.II.7645-05/05/06 ze zm., na prowadzenie instalacji do uboju drobiu oraz instalacji
do smażenia i produkcji wyrobów panierowanych,
zlokalizowanych na terenie zakładu Zakłady Drobiarskie Koziegłowy spółka z o.o. w miejscowości Koziegłowy, gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Podstawowe   dane   o   decyzji   zamieszczone   są   w   publicznie   dostępnym   wykazie   danych o dokumentach   zawierających   informacje   o środowisku   i   jego   ochronie   Starostwa   Powiatowego w Poznaniu.

Z treścią:

-        decyzji   można   się   zapoznać   w   siedzibie   Starostwa   Powiatowego   w   Poznaniu   przy  ul.   Jackowskiego   18,   w   Wydziale   Ochrony   Środowiska,   Rolnictwa   i   Leśnictwa,   pokój   nr 207   lub  na   stronie   internetowej  www.bip.powiat.poznan.pl  w   zakładce   Środowisko   –   Pozwolenia zintegrowane,

-        dokumentacji sprawy, można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy  ul. Jackowskiego 18, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój
nr 207.

Sprawę prowadzi:
Ewa Grabus
starszy inspektor
tel. (061) 8410 509

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Grabus
  data wytworzenia: 2024-05-16
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2024-05-16 15:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-16 15:03

WŚ.6241.9.2024.XXXV                                                            

OBWIESZCZENIE  

z dnia 09.05.2024 r.

 Na podstawie art. 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) 

STAROSTA  POZNAŃSKI 

z a w i a d a m i a,

że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgodnienia działań naprawczych oraz termin ich realizacji, sprawa dotycząca wydania decyzji nakładającej na PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia w zakresie ograniczenia oddziaływania akustycznego zmodernizowanej Linii Kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna na tereny podlegające ochronie przed hałasem położone wzdłuż odcinka ww. linii kolejowej przebiegającego przez teren powiatu poznańskiego, nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 ww. ustawy.

Informujemy, że zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego do terminów określonych w art. 35 § 3 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy, tj. 28.06.2024 r.

Stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (II piętro, pokój 207, tel. 61 8410-580) w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek 9:30 - 16:30, wtorek-piątek 8:00 - 15:00 w pokoju 207 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 09.05.2024 r.

Sprawę prowadzi:
Szymon Mikołajczak
pok. 207, tel. 61 8410-580

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2024-05-09 14:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-24 12:04

Poznań, 30.04.2024 r.

WŚ.6241.2.2024.XXVI                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 362 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 r. poz. 54) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

STAROSTA  POZNAŃSKI 

zawiadamia strony postępowania prowadzonego w sprawie zobowiązania Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu do ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice na odcinku sąsiadującym z osiedlem mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Kwiatowej w Głuchowie (osiedle AOA) o wydaniu w dniu 30 kwietnia 2024 r. postanowienia w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia Starosty Poznańskiego z 30 kwietnia 2024 r. znak: WŚ.6241.2.2024.XXVI oraz pozostałą dokumentacją sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (II piętro, pokój 207, tel. 61 8410-547) w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek 9:30 - 16:30, wtorek-piątek 8:00 -15:00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Dzień publicznego obwieszczenia: 30 kwietnia 2024 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Gąsiorowska
starszy inspektor
tel. 61 8410-547

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2024-04-30 13:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-24 12:08

Poznań,  25.04.2024 r.

WŚ.6222.33.2023.XIV                                                                                                     

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2014 r. poz. 54) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

STAROSTA  POZNAŃSKI

podaje  do  publicznej   wiadomości

informację o wydaniu decyzji znak WŚ.6222.33.2023.XIV z dnia 24 kwietnia 2024 r. – udzielającej przedsiębiorcy prowadzącemu działalność pod nazwą Prograf Poligraficzne Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Kasprzak Robert ul. Szkolna 40, 62-080 Tarnowo Podgórne, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, zlokalizowanej na terenie zakładu w miejscowości Tarnowo Podgórne przy ul. Szkolnej (dz. o nr ew. 294 i 293),  powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Podstawowe   dane   o   decyzji   zamieszczone   są   w   publicznie   dostępnym   wykazie   danych o dokumentach   zawierających   informacje   o środowisku   i   jego   ochronie   Starostwa   Powiatowego w Poznaniu.

Z treścią:

 • decyzji   można   się   zapoznać   w   siedzibie   Starostwa   Powiatowego   w   Poznaniu   przy  ul.   Jackowskiego   18,   w   Wydziale   Ochrony   Środowiska,   Rolnictwa   i   Leśnictwa,   pokój   nr 207   lub  na   stronie   internetowej  www.bip.powiat.poznan.pl   w   zakładce   Środowisko   –   Pozwolenia zintegrowane,
 • dokumentacji sprawy, można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy  ul. Jackowskiego 18, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 207.

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
kierownik Referatu
tel. (061) 8410 54

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2024-04-25 14:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-24 12:18

Poznań,  23.04.2024 r.

WŚ.6222.40.2023.I                                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2014 r. poz. 54) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

STAROSTA  POZNAŃSKI

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu decyzji znak WŚ.6222.40.2023.I z dnia 22 kwietnia 2024 r. – zmieniającej pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Poznańskiego decyzją z 23 listopada 2017 r., znak WŚ.6222.10.2017.XIV ze zm., na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt oraz instalacji do oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, zlokalizowanych na terenie zakładu Wielkopolski Indyk spółka z o.o. w miejscowości Bolesławiec pod numerem 12a, w granicach działki o nr ewid. 30/1, obręb Bolesławiec, gmina Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Podstawowe   dane   o   decyzji   zamieszczone   są   w   publicznie   dostępnym   wykazie   danych o dokumentach   zawierających   informacje   o środowisku   i   jego   ochronie   Starostwa   Powiatowego w Poznaniu.

Z treścią:

 • decyzji   można   się   zapoznać   w   siedzibie   Starostwa   Powiatowego   w   Poznaniu   przy  ul.   Jackowskiego   18,   w   Wydziale   Ochrony   Środowiska,   Rolnictwa   i   Leśnictwa,   pokój   nr 207   lub  na   stronie   internetowej  www.bip.powiat.poznan.pl   w   zakładce   Środowisko – Pozwolenia zintegrowane,
 • dokumentacji sprawy, można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy  ul. Jackowskiego 18, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 207.

Sprawę prowadzi:
Ewa Grabus
starszy inspektor
tel. (061) 8410 509

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2024-04-24 08:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-24 12:22

WŚ.6241.9.2024.XXXV                                                                                                       

 OBWIESZCZENIE

  z dnia 09.04.2024 r.

Na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 1, ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 r. poz. 54), w związku z art. 82 ust. 1c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

STAROSTA  POZNAŃSKI

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia w zakresie ograniczenia oddziaływania akustycznego zmodernizowanej Linii Kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna na tereny podlegające ochronie przed hałasem położone wzdłuż odcinka ww. linii kolejowej przebiegającego przez teren powiatu poznańskiego.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (II piętro, pokój 207, tel. 61 8410-580) w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek 9:30 - 16:30, wtorek-piątek 8:00 - 15:00 w pokoju 207 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 09.04.2024 r.

Sprawę prowadzi:
Szymon Mikołajczak
pok. 207, tel. 61 8410-580

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2024-04-09 11:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-24 12:26

Poznań, 30.01.2024 r.

WŚ.6222.14.2023.I

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2024 r. poz. 54) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

STAROSTA   POZNAŃSKI

podaje  do  publicznej   wiadomości

informację o wydaniu decyzji znak WŚ.6222.14.2023.I z dnia 30 stycznia 2024 r. udzielającej przedsiębiorcy prowadzącemu Fermę Drobiu Leszek Jendryka pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o łącznej obsadzie większej niż 40 000 sztuk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu Leszek Jendryka w Chludowie przy ul. Dworcowej 25, w granicach działki o nr ewid. 343/2, obręb Chludowo, gmina Suchy Las, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Z treścią:

 • decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 207 lub na stronie internetowej www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce Środowisko – Pozwolenia zintegrowane,
 • dokumentacji sprawy, można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 207.

Sprawę prowadzi:
Ewa Grabus, starszy inspektor
t
el. (61) 8410 509

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2024-01-31 13:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-31 14:21

drukuj całą stronę

Banery