BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1534/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2006r. 

 

w sprawie: Wyboru Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego „Gawroński i Spółka” SAGA Brokers s. c. jako brokera w zakresie ubezpieczenia mienia Powiatu Poznańskiego,mienia Skarbu Państwa w imieniu którego działa Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz dróg powiatowych, będących w gestii Zarządu Dróg Powiatowych.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254),Zarząd uchwala ,co następuje:

 

§ 1. Postanawia się dokonać wyboru firmy: Pierwszy Polski Dom Brokerski „Gawroński i Spółka” SAGA Brokers s. c. jako brokera w zakresie ubezpieczenia mienia Powiatu Poznańskiego, mienia Skarbu Państwa w imieniu którego działa Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz dróg powiatowych, będących w gestii Zarządu Dróg Powiatowych.

                        

§ 2. Umowę z podmiotem wskazanym w § 1 zawiera się na okres trzech lat. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów oraz   pomocniczo Wydziałowi Administracji  oraz Skarbnikowi Powiatu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Starosta Poznański- Jan Grabkowski       

Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński    

Członek Zarządu - Ewa Dalc                  

   

Uzasadnienie:

W związku z dużym zakresem ubezpieczanych corocznie nieruchomości w skład których wchodzą:

- mienie Powiatu Poznańskiego,

- mienie Skarbu Państwa w imieniu którego działa Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

- drogi powiatowe, będące w gestii Zarządu Dróg Powiatowych,


zasadnym jest podjęcie działań zmierzających do wyboru jednego Towarzystwa Ubezpieczeń tak, aby korzystać z możliwości uzyskania zniżki z tytułu ubezpieczenia wielu nieruchomości.

Mając na uwadze specyfikę produktu jakim jest ubezpieczenie, duży zakres ubezpieczanych nieruchomości, różnorodność ryzyk i w związku z tym konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy postanowiono przekazać kwestię ubezpieczenia firmie: Pierwszy Polski Dom Brokerski „Gawroński i Spółka” SAGA Brokers s.c.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-06-12 10:15
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-14 10:38

Banery