BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1573/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 22 maja 2006r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2006r. w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i jajnika oraz chorób tarczycy w ramach "Programu zdrowotnego powiatu poznańskiego na lata 2005 ­- 2008 ".

 

 

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 2 i art. 32 ust. l ustawy z dnia S czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr XXXII/297120/III2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zatwierdzenia "Programu zdrowotnego powiatu poznańskiego na lata 2005-2008" oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ l

l. Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2006r. w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i jajnika oraz chorób tarczycy w ramach "Programu zdrowotnego powiatu poznańskiego w latach 2005-2008" poprzez oznaczenie markerów nowotworowych CEA, CA125 oraz hormonu tarczycy TSH dla osób z roczników 1941-1961 z terenu powiatu poznańskiego.

2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na łamach prasy codziennej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz na stronie internetowej powiatu poznańskiego.

3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się:

      a) szczegółowe warunki i materiały konkursu - stanowiące załącznik nr 2,

      b) projekt umowy - stanowiący załącznik nr 3,

      c) wzór formularza ofertowego - stanowiący załącznik nr 4.

§ 2

. l. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego w składzie:

      a) Ewa Dalc - Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, przewodnicząca Komisji Konkursowej,

      b) Teresa Gromadzińska - Kierownik Zespołu Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego, członek Komisji,

      c) Maciej Matuszewski - inspektor w Zespole Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego, członek Komisji Konkursowej,

      d) Anna Matuszak - Wydział Finansów Starostwa Powiatowego, członek Komisji

      e) dwóch przedstawicieli Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu  Poznańskiego, członkowie Komisji Konkursowej.

2. Komisja konkursowa pracować będzie na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 5 do  niniejszej uchwały.

§ 3

. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu Poznańskiego Pani Ewie Dalc.

§ 4

. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Samorząd powiatowy zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawą z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. ze zmianami) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Jednocześnie art. 48 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U Nr 210, poz. 2135 ze zm.), nakłada obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego opracowanie i realizację oraz ocenę efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, wobec czego Rada Powiatu Poznańskiego podjęta Uchwałę Nr XXXII/297/II/05 z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Programu zdrowotnego powiatu poznańskiego na lata 2005-2008".

Realizując powyższe, w 2005 roku w ramach budżetu powiatu wydatkowano kwotę w wysokości 253 000,00 zł. z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną w zakresie chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i wątroby oraz chorób tarczycy dla mieszkańców powiatu w przedziale wiekowym 50-59 lat oraz uszkodzeń słuchu u dzieci w wieku 7 lat.

Przeprowadzone w 2005 r. badania w ww. zakresie wykazały, że największy odsetek zagrożeń chorobowych mieszkańców powiatu dotyczy przewodu pokarmowego (marker CEA ­9,1 %) i tarczycy (hormon TSH - 13,9%). Biorąc pod uwagę powyższy fakt proponuje się kontynuację badań w zakresie markera przewodu pokarmowego CEA i hormonu tarczycy, jednocześnie rozszerzając przedział wiekowy od 45-65 lat (rocznik 1941-1961) z wyłączeniem osób, które zostały przebadane w 2005r.

Ponadto, z danych epidemiologicznych Centrum Onkologii w Warszawie wynika, że obszarem największego ryzyka zachorowania na raka jajnika jest wielkopolska. Największą liczbę zachorowań stwierdza się u kobiet po 50-tym roku życia. Jest to bardzo niebezpieczny i skrycie rozwijający się nowotwór złośliwy. Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie działań w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych jajnika poprzez oznaczenie markera CA 125 u kobiet z roczników 1941-1961 z terenu powiatu poznańskiego.

Celem Programu jest:

- zwiększenie wykrywalności i poprawa skuteczności leczenia,

- poprawa wskaźnika przeżyć,

- obniżenie umieralności,

- zwiększenie dostępności do bezpłatnych badań profilaktycznych,

- zwiększenie zainteresowania własnym zdrowiem wśród mieszkańców powiatu.

Aby przeprowadzić niniejsze zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy ogłosić konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2006r. w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i jajnika oraz chorób tarczycy w ramach "Programu zdrowotnego powiatu poznańskiego na lata 2005-2008"

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2006-10-10 14:30
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-03 13:10

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9418
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-06-17 10:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23